Положення про постійні комісії Пісківської сільської ради

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії

Пісківської сільської ради

від 07.12. 2015 р. №  3/5

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Пісківської  сільської ради

 

1.Загальні  положення

    Нормативною базою організації постійних  комісій сільської  ради  та їх  діяльності  є Конституція  України, Закон України „Про місцеве  самоврядування в Україні”, Регламент сільської  ради  та  Положення „Про постійні  комісії сільської ради”, які затверджуються сільською радою.

     Постійні  комісії  сільської  ради  є органами ради,  що обираються з числа  її депутатів, для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

      Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

     Формування  постійних  комісій здійснюється  з урахуванням бажання  депутатів. Депутат повинен входити  до складу однієї з постійних  комісій ради. Кількісний  склад  комісії визначається  рішенням  ради. Депутат  на  підставі  заяви, по  рішенню  ради може  бути  переведений до складу іншої  комісії.

      Постійні  комісії обираються радою на  строк її  повноважень у  складі  голови і  членів  комісії .  Голова  постійної  комісії  обирається  радою за  поданням  голови  ради. Всі  інші  питання  структури  комісії вирішуються  відповідною  комісією.

       До  складу  постійних  комісій  не  можуть  бути  обрані голова  сільської  ради та  секретар ради.

       Кількість, перелік, функціональну спрямованість постійних комісій рада визначає самостійно. У разі  необхідності  можуть  бути  створені нові  постійні  комісії, скасовані  або реорганізовані  раніше  створені, змінено їх кількісний  склад,  переобрано  персональний  склад.

2. Організація  роботи  постійних  комісій

         Організація  роботи  постійної  комісії сілььскої  ради  покладається  на  голову  комісії . Голова  комісії скликає і  веде  засідання  комісії, дає  доручення  членам  комісії, представляє  комісію  у  відносинах з  іншими  органами, об’єднаннями  громадян, підприємствами, установами ,організаціями, а  також громадянами, організовує  роботу  по  реалізації  висновків і рекомендацій  комісії .

          У разі  відсутності  голови комісії або  неможливості  ним  виконувати  свої  повноваження  з інших  причин, його  функції  здійснює  заступник  голови  комісії або  секретар комісії.

          Основною  формою роботи  комісій є засідання, яке  проводиться  відкрито  і  гласно, крім випадків  коли за  рішенням  комісії проводиться  закрите  засідання.

          За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

          Питання, які  належать до  відання  кількох  постійних  комісій, можуть  за  ініціативою комісій, а також  за  дорученням  ради, її  голови   можуть  розглядатися  постійними  комісіями  спільно.

          Висновки і  рекомендації, прийняті  постійними  комісіями  на їх  спільних  засіданнях, підписуються  головами  відповідних постійних  комісій.

          Постійна  комісія  для  вивчення, розробки  проектів  рішень  ради може  створювати  підготовчі  комісії і  робочі  групи із  залученням  представників  громадськості,  спеціалістів.

          Депутати  працюють  у  постійних  комісіях  на  громадських  засадах.

3. Взаємодія  постійних  комісій з  іншими  органами  і  організаціями

          Постійні  комісії ради  при вирішенні  питань, які  належать до їх відання, взаємодіють з державними  органами, територіальними  громадами, іншими  об’єднаннями, трудовими  колективами, підприємствами, установами і  організаціями.

          Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку, визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій та  їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

          Рекомендації  постійних  комісій  підлягають  обов’язковому  розгляду  органами, підприємствами, установами і організаціями, посадовими особами, яким  вони  адресовані.

          Про  результати  розгляду і  вжиті  заходи повинно бути  повідомлено  комісіям у  встановлені  ними  строки.

                             4.Перелік постійних комісій сільської ради:

1. Комісія з питань планування бюджету і фінансів;

2.Комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров’я,освіти,молоді та спорту;

3. Комісія з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, благоустрою та екології;

4. Комісія  з питань регламенту, депутатської діяльності, етики та законності.

5. Основні функції та повноваження  постійних  комісій

          1. Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою попередньо  розглядають  проекти  програм соціально-економічного і культурного розвитку, міс -  цевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями.

          2. Здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень ради.

          3. Розглядають  пропозиції , заяви і  скарги  громадян.

          4. Постійні  комісії за дорученням ради,  голови,  або  за  власною ініціативою вивчають  діяльність   підзвітних   і   підконтрольних   раді органів,  а також з питань, віднесених до відання ради,  підприємств,   установ  та організацій,  їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх   посадових   осіб,   подають  за  результатами  перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а в необхідних випадках  - на  розгляд  ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

          5.Вносять  пропозиції  сільській  раді  або сільському голові про  внесення  на  попереднє  обговорення  громадянами  за місцем  проживання, в  трудових  колективах  питань, найбільш  важливих для  даної територіальної  громади.

                      1. Комісія з питань планування бюджету і фінансів:

1) попередньо розглядає і  готує  висновки по проектах цільових та  комплексних програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл Піски, Булавинівка, проекту місцевого бюджету, внесених до них змін, по звітах про виконання бюджету та відповідних програм, подає  на  сесію доповіді  та співдоповіді з цих  питань;

2) здійснює контроль за  виконанням програм соціально-економічного  розвитку та  бюджету, вносить на  обговорення звіти керівників  закладів  та  виконавчого  комітету  про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради з цих питань, а також про здійснення виконавчим комітетом сільської ради  делегованих  Новопсковською районною державною адміністрацією повноважень;

3) готує рекомендації по виявленню внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів до бюджету, ефективного використання природних і трудових ресурсів;

4) контролює видатки, пов’язані із здійсненням сільською радою заходів щодо забезпечення інтересів територіальної громади, здійснює контроль за  використанням вільних бюджетних  коштів, а  також надходжень та  видатків позабюджетних фондів;

6) попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів планів  соціального і економічного розвитку села, місцевого бюджету і звіти про їх виконання, вносить  по них свої зауваження і пропозиції;

7) здійснює контроль за сплатою місцевих податків і зборів фізичними та юридичними особами;

8) попередньо розглядає питання щодо ставок земельного податку;

9) вирішує інші  питання  за  дорученням  ради, сільського  голови  та  секретаря сільської ради.

                    2. Комісія з питань соціального захисту населення,охорони здоров’я,освіти,молоді та спорту:

            1) бере участь у підготовці питань про стан і розвиток освіти, культури, торгівлі, медицини, роботи з молоддю, проблем материнства і дитинства, фізичної культури і спорту, розробці  територіальних програм зайнятості та  заходів щодо  забезпечення  соціальної  захищеності різних  груп населення;

2) розробляє за дорученням ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань торгівлі, освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, материнства й дитинства;

3) бере участь у розробці програм, що сприяють роботі  громадських  організацій,  які  діють  у сфері освіти, культури,  спорту  та молоді;

4)  бере участь  у перевірках  щодо дотримання  вимог законодавства  про працю, зобов’язань, колективних договорів та  угод, вносить  свої пропозиції  на розгляд  ради;

5) здійснює контроль за забезпеченням охорони пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання, бере  участь у  розробці заходів  по їх  охороні, реставрації та  використанні;

6) контролює вирішення відповідно до законодавства питань опіки і  піклування;

7) розглядає пропозиції та надає висновки щодо забезпечення відповідно до  закону  розвитку всіх видів медичного обслуговування і спорту, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності, фізичної культури і  спорту;

8) здійснює контроль за реєстрацією відповідно до законодавства статутів (положень) структурних підрозділів Пісківської сільської ради.

3. Комісія з питань земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, благоустрою та екології:

1) бере участь у підготовці  питань про стан і розвиток земельних відносин  та  охорони  навколишнього природного середовища,  які вносить на  розгляд ради, готує доповіді  та  співдоповіді;

2) попередньо розглядає відповідні розділи і показники проектів соціально-економічних програм, місцевого  бюджету і звіти  про їх  виконання, вносить по  них свої зауваження і пропозиції;

3) розробляє за дорученням  ради або з власної ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, готує і  подає висновки  з цих питань;

4) спільно з  іншими постійними  комісіями готує висновки по відповідних  розділах і показниках проектів планів економічного і соціального розвитку ради, подає на  сесію доповіді та співдоповіді з  цих питань;

5) розробляє за дорученням  ради або з власної  ініціативи проекти рішень ради і пропозиції з питань здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням  і  охороною  земель;

6) бере участь у розробці заходів щодо ліквідації наслідків екологічних  катастроф,  стихійного  лиха,  епідемій  та  інших  надзвичайних  ситуацій;

7) розглядає пропозиції і подає рекомендації щодо надання дозволу на  спеціальне використання природних ресурсів, а також скасування даного дозволу;

8) забезпечує і сприяє проведенню організаційних заходів для набуття, у встановленому законодавством порядку, права власності та користування земельними ділянками юридичними та фізичними особами;

9) забезпечує відкритість та публічність прийняття рішень щодо відведення земельних ділянок;

10) вирішує  інші  питання  за  дорученням  ради, сільського  голови  та  секретаря сільської ради.

4. Комісія  з питань регламенту  депутатської діяльності, етики та законності:

1) готує і вносить до  сільської виборчої комісії пропозиції з питань  проведення виборів депутатів замість вибулих;

2) готує  висновки з питань, пов’язаних з гарантіями  депутатської діяльності або  відкликанням депутата виборцями, достроковим  припиненням повноважень депутата;

3) готує за дорученням ради або її голови рекомендації з питань, пов’язаних з  депутатською діяльністю та додержанням норм депутатської етики, заслуховування  радою питань про роботу депутатів у раді, про виконання ними  рішень ради та її  органів;

4) вивчає за дорученням сільського голови або за власною  ініціативою діяльність підзвітних і  підконтрольних раді комісій  і подає за  результатами перевірки рекомендації щодо  покращення їх функціонування;

5) здійснює у межах своїх повноважень контроль за виконанням  рішень сільської  ради  та  виконавчого  комітету;

6) розробляє проекти рішень ради, готує висновки з питань, віднесених до її  компетенції, виступає на сесіях  ради з  доповідями і співдоповідями;

7) бере участь у підготовці висновків по проектах рішень ради, що стосуються гарантій  депутатської діяльності депутатів  сільської ради;

8) розглядає пропозиції щодо вступу сільської ради в асоціації, об’єднання органів  місцевого самоврядування чи  виходу  з них;

9) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства України щодо усунення конфлікту інтересів  при підготовці та розгляді питань сесії сільської ради сільським головою,депутатами сільської ради,які беруть участь у розгляді підготовці та прийнятті рішень ради,надання зазначеним особам консультацій, роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,поводження з майном,що  може бути неправомірною вигодою та подарунками;

10).надавати висновки до всіх проектів рішень,які готуються для розгляду на сесії сільської ради щодо усунення конфлікту інтересів;

11) бере участь у перевірці забезпечення вимог законодавства щодо розгляду  звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, установах та  організаціях незалежно  від  форм  власності;

12) бере участь у  роботі по роз’ясненню населенню прав, свобод та обов’язків громадянина, закріплених Конституцією України, чинним законодавством;

13) вивчає здійснення виконавчим комітетом сільської ради делегованих  Новопсковською районною державною адміністрацією повноважень;

14) вирішує  інші  питання  за дорученням  ради, сільського голови  та секретаря сільської ради.

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *